تمامی پلي آميد ها كم و بيش تمايل به جذب رطوبت دارند. به همين دليل در استفاده از اين مواد بايد به اطلاعات فني آنها در حالت خشك و پس از جذب رطوبت، توجه گردد. درعمل، رطوبت به عنوان عامل نرم كننده (پلاستيسايزر) در پلي‌آميد‌ها عمل مي‌نمايد و سبب كاهش مدول كششي‌ و افزايش مقاومت ضربه‌پذيري مي گردد. با توجه به حساسيت پلي آميدها در جذب رطوبت اين مواد قبل از فرآیند تزريق ، نيازمند رطوبت زدايي مي باشند.در صورتي كه عمليات رطوبت زدايي به خوبي صورت نگيرد، در سطح قطعات توليدي، اثر نامطلوب رگه هاي ناشي از رطوبت مشاهده مي گردد. ضمن آن كه به دليل افزايش نقطه اي دما در قالب و اثر آب در اكسيداسيون، قطعات توليدي داراي خواص مكانيكي ضعيفتري به دليل تخريب مواد خواهند بود. لذا با توجه به اهمیت میزان رطوبت جذب شده توسط پلی‏آمیدها، توصیه می‏شود که به منظور حفظ خواص مکانیکی ، در یک محیط پوشیده و با دمای نسبی 15-20 درجه سانتیگراد و بر روی سطوح صاف نگهداری گردند.